OPRICHTING STICHTING

Op 17 september 2018, verschenen voor mij, mr. Abraham Henricus van den Boogaart, notaris te Meierijstad:
a) Dhr. Hans Ruijgrok,
b) Dhr. Ruud van der Horst en
c) Dhr. Theo Rombout

OPRICHTING
De verschenen personen verklaarden bij dezen een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen.

STATUTEN

NAAM EN ZETEL.
Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: Stichting Dutch Starfighter Foundation
2. Zij is gevestigd in de gemeente Uden

DOEL.
Artikel 2.
De stichting heeft ten doel:
a. het werven van fondsen ten behoeve van de restauratie en instandhouding van een zich op vliegbasis Volkel bevindende F-104 Starfighter;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting beoogt het algemeen nut.

VERMOGEN.
Artikel 3.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
• inkomsten vanuit activiteiten van de stichting;
• subsidies en donaties;
• schenkingen, legaten of erfstellingen;
• alle andere verkrijgingen en baten.

BESTUUR.
Artikel 4.
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en maximaal zeven leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.
Bij het ontstaan van een (of meer) vacatures in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid een wettig samengesteld bestuur.
5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
6. Ieder bestuurslid moet het vrije beheer over zijn vermogen hebben. Ten hoogste de helft van het aantal bestuursleden mag met een ander bestuurslid een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.

BESTUURSVERGADERINGEN.
Artikel 5.
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt tenminste zeven dagen te voren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven, daaronder ook te verstaan een digitaal bericht zoals e-mail.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

BESTUURSBESLUITEN.
Artikel 6.
1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

BESTUURSBEVOEGDHEID.
Artikel 7.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 8.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.
Artikel 9.
Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:
a. door zijn overlijden;
b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
d. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Bovendien heeft het bestuur de bevoegdheid om een bestuurslid te ontslaan wanneer redelijkerwijs van de stichting casu quo de andere bestuursleden niet gevergd kan worden het bestuurslidmaatschap te laten voortduren. Het daartoe strekkend besluit kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden met uitzondering van het betrokken bestuurslid aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN.
Artikel 10.
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten.
Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken door het bestuur worden vastgesteld.

REGLEMENT.
Artikel 11.
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING.
Artikel 12.
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel.

ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 13.
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur of door één of meer door het bestuur aan te wijzen vereffenaars.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig (liquidatie) saldo van de ontbonden stichting zal worden overgedragen aan een algemeen nut beogende instelling (anbi) met een soortgelijke doelstelling als de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTBEPALING.
Artikel 14.
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

SLOTVERKLARINGEN
Tenslotte verklaarden de verschenen personen:
1. dat het eerste bestuur uit drie leden bestaat en dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:
- Dhr. Hans Ruijgrok, in de functie van voorzitter;
- Dhr. Ruud van der Horst, in de functie van secretaris;
- Dhr. Theo Rombout, in de functie van penningmeeser;
2. dat het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend achttien;
3. dat de stichting na haar oprichting kantoor gaat houden op het volgende adres: Hulstheuvel 3, 5404 PR Uden.

AAN TE HECHTEN STUKKEN
Aan de onderhavige akte zullen GEEN stukken worden gehecht.

SLOT
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Veghel, op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte is deze door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.